POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

NOWE ŻYCIE TO EKO ŻYCIE

 

1.         DEFINICJE

1.1.     Administrator – Ekolive sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie;

1.2.     Dane osobowe ­– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.3.     Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności;

1.4.     Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego;

1.5.     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.6.     Sklep Internetowy – sklep internetowy Nowe Życie to Eko Życie prowadzony pod adresem https://www.nowezycietoekozycie.pl/;

1.7.     Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej lub kilku usług/funkcjonalności oferowanych w Sklepie Internetowym.

2.    ADMINISTRATOR

2.1.  Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Ekolive sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Zieleńcza 11, 96-500 Sochaczew, NIP: 8371869038

3.     KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

3.1.  Z Administratorem możesz skontaktować się w formie pisemnej, pisząc na adres: ul. Zieleńcza 11, 96-500 Sochaczew lub drogą mailową na adres nowezycieekozycie@o2.pl.

4.    CELE WYKORZYTYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I ICH PODSTAWY PRAWNE

4.1.     Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego

4.1.1.     Dane Osobowe osoby przeglądającej lub korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. adres IP lub informacje gromadzone w plikach cookies lub podobnych) będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

4.1.1.1.     świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnianiu zawartości Sklepu Internetowego osobom go przeglądającym, zapamiętywania zawartości koszyka zakupowego, udostępniania formularza kontaktowego – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.1.1.2.     analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie zachowań i preferencji osób korzystających ze Sklepu Internetowego celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.1.1.3.     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.2.     Stworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym

4.2.1.     Użytkownicy tworzący Konto w Sklepie Internetowym proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych do stworzenia i prowadzenia Konta przez Administratora. Podanie Danych Osobowych oznaczonych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne cele do założenia i korzystania z Konta, a niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości założenia Konta.

4.2.2.     Dane Osobowe Użytkownika tworzącego Konto będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

4.2.2.1.     świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi założenia Konta, jego prowadzenia oraz obsługi  – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.2.2.2.     umożliwieniu Użytkownikowi przechowywania na jego Koncie dodatkowych Danych Osobowych  – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest dokonywane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.2.2.3.     analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie zachowań i preferencji Użytkowników zakładających i prowadzących Konto w Sklepie Internetowym celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.2.2.4.     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.3.     Składanie i realizacja zamówienia

4.3.1.     Użytkownicy składający zamówienie Sklepie Internetowym proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne cele do założenia zamówienia i jego realizacji, a niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia.

4.3.2.     Dane Osobowe Użytkownika składającego zamówienie będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

4.3.2.1.     przetworzenia i realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.3.2.2.     wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów w zakresie podatków i rachunkowości – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.3.2.3.     analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie zachowań i preferencji Użytkowników składających zamówienie w Sklepie Internetowym celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.3.2.4.     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.4.     Kontakt z Administratorem

4.4.1.     Użytkownicy chcący skorzystać z formularza kontaktowego w celu skontaktowania się z Administratorem proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych do przetworzenia zapytania, jego obsługi, identyfikacji Użytkownika oraz skontaktowania się z nim. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi zapytania, a niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości przesłania zapytania Administratorowi.

4.4.2.     Dane Osobowe Użytkownika przesyłającego zapytanie będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

4.4.2.1.     przetworzenie zapytania, jego obsługa, identyfikacji Użytkownika oraz skontaktowania się z nim – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.4.2.2.     analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie zachowań i preferencji Użytkowników oraz treści ich zapytań celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.4.2.3.     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.5.     Odstąpienie od umowy i złożenie reklamacji

4.5.1.     Użytkownicy składający zamówienie Sklepie Internetowym proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne cele do przetworzenia reklamacji/oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji praw Użytkownika.

4.5.2.     Dane Osobowe Użytkownika składającego zamówienie będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

4.5.2.1.     przetworzenia i rozpatrzenia złożonej reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.5.2.2.     wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów w zakresie podatków i rachunkowości – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.5.2.3.     analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie  złożonych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności, świadczonych usług oraz sprzedawanych produktów  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.5.2.4.     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.6.     Newsletter

4.6.1.     Użytkownicy chcący skorzystać z usługi newslettera oferowanej przez Administratora proszeni są o podanie Danych Osobowych w postaci adresu e-mail w celu dostarczenia im newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisu do newslettera, a niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia usługi przez Administratora.

4.6.2.     Dane Osobowe Użytkownika zapisanego do newslettera będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

4.6.2.1.     świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu Użytkownikowi newslettera  – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.6.2.2.     przesyłania Użytkownikowi w ramach newslettera treści marketingowych– podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na promowaniu świadczonych przez niego usług i oferowanych produktów a także marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.6.2.3.     analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie zachowań i preferencji Użytkowników korzystających z usługi newslettera celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.6.2.4.     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.    PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

5.1.     Pliki cookies to małe informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (urządzenie na którym przeglądany jest Sklep Internetowy) Użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

5.2.     Pliki cookies są wykorzystywane za  zgodą Użytkownika. Zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanej przez Użytkownika na urządzeniu końcowym (urządzenie na którym przeglądany jest Sklep Internetowy).

5.3.     W Sklepie Internetowym są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:

5.3.1.     pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

5.3.2.     uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

5.3.3.     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

5.3.4.     sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

5.3.5.     trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

5.3.6.     pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

5.3.7.     pliki cookies mające na celu monitorowania ruchu w Sklepie Internetowym, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google celem bieżącej analizy zachowań użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego celem tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

5.4.     Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują pliki cookies także w celach marketingowych m.in. celem kierowania do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych Osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

5.5.     Poniżej znajdują się linki w których zawarto informacje dotyczące plików cookies w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

5.5.1.     Google Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

5.5.2.     Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

5.5.3.     Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10

5.5.4.     Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

5.5.5.     Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

6.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

6.1.     W związku z realizacją usług opisanych w pkt 4 dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, prawne marketingowe, transportowe a także bankom i operatorom płatności.

6.2.     Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7.    PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

7.1.     Poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

7.1.1.  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

7.1.2.  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

7.1.3.  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

7.2.     Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

8.    OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1.     Okres przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest zależy od usługi lub umowy w związku z którą Administrator przetwarza jego Dane Osobowe, a także celu tego przetwarzania. Dane Osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia tej usługi, realizacji umowy, wycofania wyrażonej zgody bądź też złożenia skutecznego sprzeciwu w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w zakresie przetwarzania jego Danych Osobowych w przypadku gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez dłuższy czas w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa.

8.2.     Okres przetwarzania Danych Osobowych o którym mowa w pkt 8.1. zostanie wydłużony gdy dalsze przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora. Po upływie tego czasu Dane Osobowe zostaną usunięte bądź zanonimizowane.

9.         PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

9.1.  Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:

9.1.1.  prawo dostępu do danych osobowych,

9.1.2.  prawo do sprostowania danych osobowych,

9.1.3.  prawo do usunięcia danych osobowych,

9.1.4.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

9.1.5.  prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

9.1.6.  prawo do przenoszenia danych,

9.1.7.  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

9.2.     W przypadku gdy Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie uzyskanej od niego zgody, Użytkownik może ją wycofać w każdym czasie kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.3.     Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów marketingowych, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, uprawnienie to przysługuje mu także w sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania jego Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora (np. w przypadku realizacji celów analitycznych i statystycznych.

10.      ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1.  Administrator na bieżąco weryfikuje treść Polityki Prywatności i w razie potrzeby aktualizuje jej treść.

10.2.  Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 30 września 2020 roku.

close Koszyk
close Koszyk

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło