Nowe Życie To Eko Życie (obowiązujący od dnia 24.12.2020)

 

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Sklep internetowy Nowe Życie to Eko Życie działający pod adresem www.nowezycietoekozycie.pl prowadzony jest przez Ekolive sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Zieleńcza 11, 96-500 Sochaczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857256, posiadającą numer NIP 8371869038, REGON: 386983756,, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł.

1.2.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.2.1.  zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

1.2.2.  zasady stworzenia i prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

1.2.3.  warunki składania Zamówień, dostarczania zamówionych Towarów oraz dokonywanych płatności;

1.2.4.  uprawnienia Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

1.2.5.  zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3.      Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

2.         DEFINICJE

2.1.      Ilekroć w treści Regulaminu użyto poniżej wymienionych wyrażeń, należy je rozumieć w sposób określony poniżej:

2.1.1.         Klient – użytkownik Sklepu Internetowego, posiadający status Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Przedsiębiorcy;

2.1.2.         Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawierający Umowę Sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego);

2.1.3.         Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, oznaczona indywidualnym Loginem oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego w którym gromadzone są dane Użytkownika, który stworzył konto zgodnie z Regulaminem;

2.1.4.         Login – ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr wskazany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta, przypisany do konkretnego Klienta i umożliwiający późniejszą jego identyfikację podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;

2.1.5.         Newsletter – informacja handlowa w formie mailowej wysyłana przez Sprzedającego w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta;

2.1.6.         Przedsiębiorca – Klient, nie będący Konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

2.1.7.         Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.1.8.         Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego;

2.1.9.         Sklep Internetowy - platforma teleinformatyczna prowadzona pod adresem www.nowezycietoekozycie.pl przez Sprzedającego, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z ofertą, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie;

2.1.10.      Sprzedający – Ekolive sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Zieleńcza 11, 96-500 Sochaczew, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857256, posiadającą numer NIP 8371869038, REGON: 386983756, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł.

2.1.11.      Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

2.1.12.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem;

2.1.13.      Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;

2.1.14.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez Klienta Towarów w Sklepie Internetowym.

3.         WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1.      Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów z wykorzystaniem Sklepu Internetowego będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi te są świadczone całą dobę 7 dni w tygodniu.  Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu Internetowego obejmują:

3.1.1.     udostępnienie treści Strony Internetowej do przeglądania;

3.1.2.     stworzenie i prowadzenie Konta Klienta

3.2.      Usługi, o których mowa w pkt. 3.1, są świadczone są nieodpłatnie.

3.3.      Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia sprawności działania Sklepu Internetowego całą dobę, 7 dni w tygodniu. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Sklepu w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.

3.4.      W Sklepie Internetowym zostały udostępnione zdjęcia, opisy, a w przypadku wybranych Towarów także ich skład. Zdjęcia Towarów dostępne w Sklepie Internetowym służą jedynie ich prezentacji.

3.5.      Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz posiadające podłączenie do Internetu.

3.6.      Użytkownik ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Zabronione jest:

3.6.1.     dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;

3.6.2.     podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego;

3.6.3.     podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedającego lub podmiotów trzecich, w szczególności Klientów;

3.6.4.     korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.         TWORZENIE I KORZYSTANIE Z KONTA KLIENTA

4.1.      Klient ma możliwość założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Stworzenie i prowadzenie Konta Klienta jest nieodpłatną usługą.

4.2.      Stworzenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:

4.2.1.     wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych zapisanych przez Klienta na swoim Koncie Klienta;

4.2.2.     przechowywanie i przegadanie historii Zamówień oraz pokwitowań płatności;

4.2.3.     korzystanie z opcji dostępu do jego danych osobowych.

4.3.      W celu stworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej podając adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść oraz kliknąć przycisk Zapisz. Wykonanie powyższych kroków stanowi zawarcie przez Klienta i Sprzedającego umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

4.4.      Po zrealizowaniu kroków opisanych w pkt 4.3., Sprzedający prześle na adres e-mail podany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta potwierdzenie stworzenia Konta Klienta. Z chwilą wysłania maila proces tworzenia Konta Klienta jest zakończony.

4.5.      Po stworzeniu Konta Klienta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego przy tworzeniu Konta Klienta oraz aktualnego Hasła.

4.6.      Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła do Konta Klienta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim.

4.7.      Sprzedający ma  prawo odmowy przyznania wybranego przez Klienta adresu e-mail, w przypadku gdy został on wcześniej przypisany do innego Konta Klienta.

4.8.     Celem usunięcia Konta Klienta Klient powinien postępować zgodnie z procedurą opisaną w zakładce Twoje Konto / Dane Osobowe znajdującej się na Koncie Klienta.

4.9.      Sprzedający ma prawo dokonania blokady Konta Klienta, jeżeli Klient korzysta z Konta Klienta w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

5.         SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1.      Zamówienia można składać zarówno po zalogowaniu się do Konta Klienta jak i bez zakładania Konta Klienta. Stworzenie Konta Klienta i składanie Zamówień po zalogowaniu umożliwia składanie ich bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta.

5.2.      Klient dokonuje wyboru Towarów, które chce zakupić, poprzez kliknięcie przy wybranym Towarze przycisku DODAJ lub DODAJ DO KOSZYKA. Po wybraniu wszystkich interesujących go Towarów, w celu finalizacji zamówienia należy kliknąć przycisk REALIZUJ ZAMÓWIENIE. Po przejściu do kolejnego okna Klient wpisuje swoje dane oraz wybiera sposób dostawy i płatności. W celu finalizacji zamówienia Klient akceptuje treść regulaminu oraz klika przycisk ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. Kliknięcie przycisku ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zakupu Towarów znajdujących się w koszyku w chwili składania zamówienia.

5.3.      Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.

5.4.      Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, bez wad fizycznych i prawnych, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

5.5.      Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towarów bez wad fizycznych i prawnych.

5.6.      Opisy Towarów wraz z cenami zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Sprzedającemu ofertę nabycia wybranego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru.

5.7.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen Towarów, organizowania i  odwoływania akcji promocyjnych czy wyprzedaży w Sklepie Internetowym oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe zmiany pozostaną jednak bez wpływu na treść Zamówień złożonych przez Klientów przed dokonaniem zmian..

5.8.      Klient składający Zamówienie dokonuje wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Towarów, formy zapłaty, a także sposobu i miejsca dostawy Towarów.

5.9.      Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail o przyjęciu przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedającego.

5.10.   Sprzedający informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta Klienta oraz wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

5.11.   Do każdego Zamówienia zostaje przypisany indywidualny numer umożliwiający sprawdzenie jego statusu po zalogowaniu się do Konta Klienta w zakładce Twoje Konto / Historia i szczegóły zamówień.

5.12.   Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. W przypadku stwierdzenia niedostępności Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem Klienta, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Sprzedający w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny za nieodstępny Towar, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną za taki Towar sumę.

5.13.   Sprzedający może oferować Klientom rabaty lub inne formy obniżenia ceny Towarów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, lista Towarów, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Sprzedający udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.

5.14.   W Sklepie Internetowym dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich wagi (m.in. mięso, warzywa, owoce). Cena takiego Towaru określona jest jako cena za daną jednostkę wagi (np. kilogram, 100 gramów itd.). Ostateczna cena jaką Klient powinien zapłacić za Towar, uzależniona jest od rzeczywistej wagi Towaru kupionego przez Klienta. Różnica pomiędzy wagą i ceną Towaru wskazaną w Zamówieniu złożonym przez Klienta, a wagą i ostateczną ceną Towaru może wahać się w granicach +/- 15%.

5.15.   W przypadku, gdy Klient dokonuje zapłaty za Towary o zmiennej wadze kartą płatniczą w momencie odebrania Towaru od kuriera lub w punkcie odbioru, o którym mowa w pkt. VII ust. 12 Regulaminu, Klient będzie zobowiązany do zapłaty ostatecznej ceny Towaru odpowiadającej jego wadze w momencie odbioru Towaru

6.         PŁATNOŚĆ

6.1.      Sprzedający umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Towary nabyte za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

6.1.1.   gotówką lub kartą płatniczą - przy odbiorze Towaru, w przypadku wyboru dostarczenia towaru kurierem pod wskazany adres;

6.1.2.  przy pomocy technologii BLIK, udostępnianej przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

6.1.3.  za pośrednictwem operatora płatności Bluemedia prowadzonego przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.

6.2.      Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.

6.3.      W przypadku dokonania przedpłaty za Zamówienie, Sprzedający potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail.

7.         DOSTAWA

7.1.      Zamówione Towary dostarczane są :

7.1.1.  w przypadku zamówień dokonywanych na wskazany adres - na ograniczonym obszarze w okolicach Warszawy i Łodzi. , aktualna lista miejsc z dostępną dostawą kurierską znajduje się od adresem: https://nowezycietoekozycie.pl/content/1-dostawa

7.1.2.  w przypadku zamówień do paczkomatu InPost – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2.      Dostawa Towarów za pośrednictwem paczkomatów InPost może zostać wybrana jedynie w przypadku, gdy zamówienie nie obejmuje Towarów z kategorii: Mięso i wędliny, Owoce i warzywa, Nabiał, Tofu, Jaja, Dania gotowe, Garmażeria ze względu na brak możliwości zapewnienia przez InPost odpowiednich warunków ich transportu i przechowywania.

7.3.      Dostawy Towarów pod wskazany adres są realizowane w terminie wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia spośród proponowanych przez Sprzedającego.

7.4.      Czas wysyłki Towarów zamówionych do paczkomatów InPost jest wskazywany podczas składania Zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka zamówionych Towarów następowała niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym podczas składania Zamówienia.

7.5.      Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem kurierów działających na zlecenie Sprzedającego.

7.6.      W przypadku wyboru dostawy pod wskazany adres, Towar jest dostarczany (wnoszony) tylko do IV piętra, chyba, że w budynku, w którym usytuowany jest lokal, do którego ma być dostarczony Towar znajduje się sprawnie działająca winda, pozwalająca na dostarczenie Towaru pod wskazany adres. W przypadku, gdy Towar nie może być dostarczony do lokalu położonego powyżej IV piętra z powodu braku windy w budynku lub jej awarii, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go, że Towar może zostać dostarczony tylko do IV piętra. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z Zamówienia, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

7.7.      Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.

7.8.     Koszt dostawy Towaru jest zależny od sposobu dostawy wybranego przez Klienta, wartości brutto Zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu naliczonych rabatów) oraz od terminu dostawy. Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny podczas składania Zamówienia i w jego podsumowaniu.

7.9.      Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od kuriera.

7.10.   Klient odbierając przesyłkę z Towarem od kuriera lub w punkcie odbioru, powinien sprawdzić stan Towarów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitować ich odbiór w obecności kuriera lub osoby wydającej Towar z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia – jednak nie jest to konieczne.

7.11.  Towar dostarczany jest wraz z dokumentem sprzedaży, tj. odpowiednio paragonem fiskalnym i/lub fakturą VAT.

7.12.   Zamawiający składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że odbierze Zamówienie odpowiednio w wybranym przez niego  podczas składania Zamówienia miejscu i czasie.

8.         NEWSLETTER

8.1.      Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedającego cyklicznych informacji handlowych (newsletter). Usługa newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail z wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedającego. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera dokonywane jest poprzez skorzystanie z formularza zapisu do newslettera w Sklepie Internetowym, bądź zaznaczeniu zgody podczas składania Zamówienia.

8.2.      Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

8.3.      Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w treści przesłanego mu maila lub kontaktując się ze Sprzedającym.

9.         PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.      Konsumentowi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.9., na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od wydania mu Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

9.2.      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsumentowi lub osobie trzeciej upoważnionej przez Konsumenta został doręczony Towar, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które zostały doręczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (tj. od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części).

9.3.      W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – jednak korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli Konsument wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem wskazanego terminu. Konsument ma także prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez odmowę przyjęcia jednego lub wszystkich Towarów podczas odbioru dostawy.

9.4.      Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedającego.

9.5.      Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi cenę uiszczoną za Towary od których zakupu Konsument odstąpił oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego.

9.6.      Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

9.7.      Sprzedający dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument uiszczając cenę Towaru, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.

9.8.      Towar, który Konsument zwraca w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.9.      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umowy:

9.9.1.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9.9.2.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.9.3.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.9.4.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.9.5.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9.9.6.     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.10.   Wszystkie zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy, zawarte w pkt 9.1 – 9.9. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 9.3., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

10.      REKLAMACJE TOWARÓW (RĘKOJMIA)

10.1.   Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towarów z Umową Sprzedaży (rękojmie). W przypadku stwierdzenia wad Towaru Konsument uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

10.2.   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

10.3.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

10.3.1.   dane Konsumenta,

10.3.2.   numer Zamówienia,

10.3.3.   opis wady Towaru,

10.3.4.   wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

10.4.   Konsument może także skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedającego (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

10.5.   W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument  zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar pod adres ul. Zieleńcza 11, 96-500 Sochaczew. Sprzedający ponosi koszty reklamacyjne, w szczególności dostarczenia Towaru Sprzedającemu, jak i ponownego odesłania Towaru do Konsumenta.

10.6.   Sprzedający powiadomi Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, ze krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

10.7.   Konsument może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Sprzedającym m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

10.8.   Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

10.9.   Wszystkie zasady dotyczące prawa do reklamacji Towaru, zawarte w pkt 10.1 – 10.6. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 10.4., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

11.      OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1.   Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności (link), która stanowi integralną część Regulaminu.

12.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i/lub Załączników do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:

12.1.1.   konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania treści Regulaminu celem zachowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami;

12.1.2.   konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, postanowień, orzeczeń interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

12.1.3.   rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;

12.1.4.   zmiana wymagań technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

12.1.5.   niezbędność usunięcia nieścisłości, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

12.1.6.   zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

12.1.7.   przeciwdziałanie nadużyciom;

12.1.8.   poprawa obsługi Klientów;

12.1.9.   zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12.2.   Zmiany dokonywane na podstawie pkt 12.1. nie będą naruszały praw nabytych Klientów. Sprzedający będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie treści Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez przesłanie Klientom wiadomości e-mail  zawierającej informację o wprowadzanych zmianach w treści Regulaminu. W przypadku, braku akceptacji przez Klienta dokonywanych zmian treści Regulaminu Klient może zrezygnować z Konta Klienta w Sklepie Internetowym usuwając je w sposób opisany w pkt. 4.8. 

12.3.   Treść zmienionego Regulaminu wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach dokonanych w treści Regulaminu nie usunęli Konta Klienta.

12.4.   Zmiana treści Regulaminu pozostanie wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzoną zmianą.

12.5.   Treść Regulaminu jest udostępniona  do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez Użytkowników i Klientów TUTAJ.

12.6.   Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta znajdziesz TUTAJ.

12.7.   Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz reklamacyjny dla Konsumenta znajdziesz TUTAJ.

12.8.   Załącznik nr 3 do Regulaminu - Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.

12.9.   Załącznik nr 4 do Regulaminu - Formularz reklamacyjny dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Nowe Życie To Eko Życie (obowiązywał do dnia 24.12.2020)

  1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep internetowy Nowe Życie to Eko Życie działający pod adresem www.nowezycietoekozycie.pl prowadzony jest przez Ekolive sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Zieleńcza 11, 96-500 Sochaczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857256, posiadającą numer NIP 8371869038, REGON: 386983756,, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł.

1.2.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.2.1.  zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

1.2.2.  zasady stworzenia i prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

1.2.3.  warunki składania Zamówień, dostarczania zamówionych Towarów oraz dokonywanych płatności;

1.2.4.  uprawnienia Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

1.2.5.  zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3.  Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

2.         DEFINICJE

2.1.      Ilekroć w treści Regulaminu użyto poniżej wymienionych wyrażeń, należy je rozumieć w sposób określony poniżej:

2.1.1.         Klient – użytkownik Sklepu Internetowego, posiadający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy;

2.1.2.         Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawierający Umowę Sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego);

2.1.3.      Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, oznaczona indywidualnym Loginem oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego w którym gromadzone są dane Użytkownika, który stworzył konto zgodnie z Regulaminem;

2.1.4.         Login – ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr wskazany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta, przypisany do konkretnego Klienta i umożliwiający późniejszą jego identyfikację podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;

2.1.5.       Newsletter – informacja handlowa w formie mailowej wysyłana przez Sprzedającego w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta;

2.1.6.      Przedsiębiorca – Klient, nie będący Konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

2.1.7.         Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego;

2.1.8.    Sklep Internetowy - platforma teleinformatyczna prowadzona pod adresem www.nowezycietoekozycie.pl przez Sprzedającego, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z ofertą, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie;

2.1.9.         Sprzedający – Ekolive sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Zieleńcza 11, 96-500 Sochaczew, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857256, posiadającą numer NIP 8371869038, REGON: 386983756, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł.

2.1.10.      Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

2.1.11.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem;

2.1.12.      Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;

2.1.13.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez Klienta Towarów w Sklepie Internetowym.

3.         WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1.      Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów z wykorzystaniem Sklepu Internetowego będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi te są świadczone całą dobę 7 dni w tygodniu.  Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu Internetowego obejmują:

3.1.1.     udostępnienie treści Strony Internetowej do przeglądania;

3.1.2.     stworzenie i prowadzenia Konta Klienta

3.2.      Usługi, o których mowa w pkt. 3.1, są świadczone są nieodpłatnie.

3.3.      Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia sprawności działania Sklepu Internetowego całą dobę, 7 dni w tygodniu. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Sklepu w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.

3.4.      W Sklepie Internetowym zostały udostępnione zdjęcia, opisy, a w przypadku wybranych Towarów także ich skład. Zdjęcia Towarów dostępne w Sklepie Internetowym służą jedynie ich prezentacji.

3.5.      Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarką internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz posiadające podłączenie do Internetu.

3.6.      Użytkownik ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Zabronione jest:

3.6.1.     dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;

3.6.2.     podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego;

3.6.3.     podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedającego lub podmiotów trzecich, w szczególności Klientów;

3.6.4.     korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.         TWORZENIE I KORZYSTANIE Z KONTA KLIENTA

4.1.      Klient ma możliwość założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Stworzenie i prowadzenie Konta Klienta jest nieodpłatną usługą.

4.2.      Stworzenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:

4.2.1.     wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych zapisanych przez Klienta na swoim Koncie Klienta;

4.2.2.     przechowywanie i przegadanie historii Zamówień oraz pokwitowań płatności;

4.2.3.     korzystanie z opcji dostępu do jego danych osobowych.

4.3.      W celu stworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej podając adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść oraz kliknąć przycisk Zapisz. Wykonanie powyższych kroków stanowi zawarcie przez Klienta i Sprzedającego umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

4.4.      Po zrealizowaniu kroków opisanych w pkt 4.3., Sprzedający prześle na adres e-mail podany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta potwierdzenie stworzenia Konta Klienta. Z chwilą wysłania maila proces tworzenia Konta Klienta jest zakończony.

4.5.      Po stworzeniu Konta Klienta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego przy tworzeniu Konta Klienta oraz aktualnego Hasła.

4.6.      Klient jest zobowiązany do zachowania hasła do Konta Klienta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim.

4.7.      Sprzedający ma prawo odmowy przyznania wybranego przez Klienta adresu e-mail, w przypadku gdy został on wcześniej przypisany do innego Konta Klienta.

4.8.      Celem usunięcia Konta Klienta Klient powinien postępować zgodnie z procedurą opisaną w zakładce Twoje Konto / Dane Osobowe znajdującej się na Koncie Klienta.

4.9.      Sprzedający ma prawo dokonania blokady Konta Klienta, jeżeli Klient korzysta z Konta Klienta w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

5.         SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1.      Zamówienia można składać zarówno po zalogowaniu się do Konta Klienta jak i bez zakładania Konta Klienta. Stworzenie Konta Klienta i składanie Zamówień po zalogowaniu umożliwia składanie ich bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta.

5.2.      Do złożenia Zamówienie niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.

5.3.      Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, bez wad, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

5.4.      Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

5.5.      Opisy Towarów wraz z cenami zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Sprzedającemu ofertę kupna wybranego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru.

5.6.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen Towarów, organizowania i  odwoływania akcji promocyjnych czy wyprzedaży w Sklepie Internetowym oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe zmiany pozostaną jednak bez wpływu na treść Zamówień złożonych przez Klientów przed dokonaniem zmian..

5.7.      Klient składający Zamówienie dokonuje wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Towarów, formy zapłaty, a także sposobu i miejsca dostawy Towarów.

5.8.      Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail o przyjęciu przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedającego.

5.9.      Sprzedający informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta Klienta oraz wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

5.10.   Do każdego Zamówienia zostaje przypisany indywidualny numer umożliwiający sprawdzenie jego statusu po zalogowaniu się do Konta Klienta w zakładce Twoje Konto / Historia i szczegóły zamówień.

5.11.   Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. W przypadku stwierdzenia niedostępności Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem Klienta, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Sprzedający w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny za nieodstępny Towar, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną za taki Towar sumę.

5.12.   Klient może anulować Zamówienie (odstąpić od umowy sprzedaży) w każdej chwili do momentu odebrania Towarów poprzez skontaktowanie się ze Sprzedającym na adres e-mail lub numer telefonu wskazane w zakładce Kontakt. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za Zamówienie, Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę nadpłaty na rachunek bankowy, z którego płatność została wykonana.

5.13.   Sprzedający może oferować klientom rabaty lub inne formy obniżenia ceny Towarów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, Towary, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Sprzedający udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.

5.14.   W Sklepie Internetowym dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich wagi (m.in. mięso, warzywa, owoce). Cena takiego Towaru określona jest jako cena za daną jednostkę wagi (np. kilogram, 100 gramów itd.). Ostateczna cena jaką Klient powinien zapłacić za Towar, uzależniona jest od rzeczywistej wagi Towaru kupionego przez Klienta. Różnica pomiędzy wagą i ceną Towaru wskazaną w Zamówieniu złożonym przez Klienta, a wagą i ostateczną ceną Towaru może wahać się w granicach +/- 15%.

5.15.   W przypadku, gdy Klient dokonuje zapłaty za Towary o zmiennej wadze kartą płatniczą w momencie odebrania Towaru od kuriera lub w punkcie odbioru, o którym mowa w pkt. VII ust. 12 Regulaminu, Klient będzie zobowiązany do zapłaty ostatecznej ceny Towaru odpowiadającej jego wadze w momencie odbioru Towaru

6.         PŁATNOŚĆ

6.1.      Sprzedający umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Towary nabyte za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy odbiorze towaru gotówką lub kartą płatniczą.

6.2.      Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.

6.3.      W przypadku dokonania przedpłaty za Zamówienie, Sprzedający potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail.

7.         DOSTAWA

7.1.      Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia .

7.2.      Dostawy Towarów są realizowane w terminie wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia spośród proponowanych przez Sprzedającego.

7.3.      Czas wysyłki Towarów jest wskazywany podczas składania Zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka zamówionych Towarów następowała niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym podczas składania Zamówienia. W przypadku braku możliwości wysyłki Towaru we wskazanym terminie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie.

7.4.      Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem kurierów działających na zlecenie Sprzedającego.

7.5.      Towar jest dostarczany (wnoszony) tylko do IV piętra, chyba, że w budynku, w którym usytuowany jest lokal, do którego ma być dostarczony Towar znajduje się sprawnie działająca winda, pozwalająca na dostarczenie Towaru do lokalu. W przypadku, gdy Towar nie może być dostarczony do lokalu położonego powyżej IV piętra z powodu braku windy w budynku lub jej awarii, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go, że Towar może zostać dostarczony tylko do IV piętra. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z Zamówienia, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

7.6.      Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.

7.7.      Koszt dostawy Towaru jest zależny od sposobu dostawy wybranego przez Klienta, wartości brutto Zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu naliczonych rabatów) oraz od terminu dostawy. Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny podczas składania Zamówienia i w jego podsumowaniu.

7.8.      Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od przewoźnika.

7.9.      Klient odbierając przesyłkę z Towarem od kuriera lub w punkcie odbioru, powinien sprawdzić stan Towarów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitować ich odbiór w obecności kuriera lub osoby wydającej Towar z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.

7.10.   Towar dostarczany jest wraz z dokumentem sprzedaży, tj. odpowiednio paragonem fiskalnym i/lub fakturą VAT.

7.11.   Zamawiający składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że odbierze Zamówienie odpowiednio w wybranym przez niego  podczas składania Zamówienia miejscu i czasie.

7.12.   W przypadku:

7.12.1.   niedostarczenia Zamówienia z powodu nieobecności Klienta w wybranym przez niego podczas składania Zamówienia terminie pod adresem dostawy;

7.12.2.   nieodebrania przez Klienta Zamówienia w punkcie odbioru w terminie wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia,

Zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

8.         NEWSLETTER

8.1.      Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedającego cyklicznych informacji handlowych (newsletter). Usługa newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail z wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedającego. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera dokonywane jest poprzez skorzystanie z formularza zapisu do newslettera w Sklepie Internetowym, bądź zaznaczeniu zgody podczas składania Zamówienia.

8.2.      Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

8.3.      Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w treści przesłanego mu maila lub kontaktując się ze Sprzedającym.

9.         PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.      Klientowi będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.9., na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od wydania mu Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

9.2.      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsumentowi lub osobie trzeciej upoważnionej przez Konsumenta został doręczony Towar, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które zostały doręczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (tj. od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części).

9.3.      W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – jednak korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli Konsument wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem wskazanego terminu. Konsument ma także prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez odmowę przyjęcia jednego lub wszystkich Towarów podczas odbioru dostawy.

9.4.      Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedającego.

9.5.      Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi cenę uiszczoną za Towary od których zakupu Konsument odstąpił oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego.

9.6.      Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

9.7.      Sprzedający dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument uiszczając cenę Towaru, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.

9.8.      Towar, który Konsument zwraca w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.9.      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umowy:

9.9.1.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9.9.2.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.9.3.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.9.4.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.9.5.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9.9.6.     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.      REKLAMACJE TOWARÓW (RĘKOJMIA I GWARANCJA)

10.1.   W przypadku stwierdzenia wad Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

10.2.   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

10.3.   W przypadku Towarów objętych gwarancją Sprzedający wydaje Klientowi wraz z Towarem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.

10.4.   W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji z tytułu gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

10.5.   Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

10.5.1.   dane Klienta,

10.5.2.   numer Zamówienia,

10.5.3.   opis wady Towaru,

10.5.4.   wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji,

10.5.5.   wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

10.6.   Klient może także skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedającego (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

10.7.   W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar pod adres ul. Zieleńcza 11, 96-500 Sochaczew.

10.8.   Sprzedający powiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy reklamacje złożył Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, ze krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

10.9.   W przypadku reklamacji złożonej z tytułu gwarancji termin rozpatrzenia reklamacji wynika z warunków oświadczenia gwarancyjnego.

10.10. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Sprzedającym m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

10.11. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

11.      OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1.   Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności (link), która stanowi integralną część Regulaminu.

12.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i/lub Załączników do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:

12.1.1.   konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania treści Regulaminu celem zachowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami;

12.1.2.   konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, postanowień, orzeczeń interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

12.1.3.   rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;

12.1.4.   zmiana wymagać technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

12.1.5.   niezbędność usunięcia nieścisłości, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

12.1.6.   zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

12.1.7.   przeciwdziałanie nadużyciom;

12.1.8.   poprawa obsługi Klientów;

12.1.9.   zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12.2.   Zmiany dokonywane na podstawie pkt 12.1. nie będą naruszały praw nabytych Klientów. Sprzedający będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie treści Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez przesłanie Klientom wiadomości e-mail  zawierającej informację o wprowadzanych zmianach w treści Regulaminu. W przypadku, braku akceptacji przez Klienta dokonywanych zmian treści Regulaminu Klient może zrezygnować z Konta Klienta w Sklepie Internetowym usuwając je w sposób opisany w pkt. 4.8. 

12.3.   Treść zmienionego Regulaminu wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach dokonanych w treści Regulaminu nie usunęli Konta Klienta.

12.4.   Zmiana treści Regulaminu pozostanie wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzoną zmianą.

12.5.   Treść Regulaminu jest udostępniona  do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez Użytkowników i Klientów TUTAJ.

12.6.   Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość najdziesz TUTAJ.

12.7.   Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz reklamacyjny znajdziesz TUTAJ.

 

close Koszyk
close Koszyk

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło